Jeugdwerkeloosheid wordt vaak als een groot maatschappelijk probleem gezien, zeker in crisis tijd zijn jongeren vaker werkeloos. Jeugdwerkeloosheid wordt ook vaak als een maatschappelijk probleem gezien. Er is aangetoond dat juist jeugdwerkeloosheid een groot effect heeft op beroeps en inkomensniveaus, ook jaren later.

Een hoge jeugdwerkeloosheid kan ook leiden tot crimineel gedrag, ook leid het tot onzekerheid, stress, hulpeloosheid en uitstelgedrag als het om de toekomst gaat zoals geboorte of huwelijken.

Over het algemeen is de jeugdwerkeloosheid in Nederland, europees gezien erg laag, er zijn maar enkele landen die het beter doen. Alsnog is het aantal jongeren (neet jongeren) die geen onderwijs of werk volgen vanaf 2006 t/m 2016 niet afgenomen. Zelfs is het aantal jongeren in de bijstand in diezelfde periode gegroeid van 35000 naar 46000. Ook is er een grote groep onzichtbare jongeren (135000) die niet bekend zijn bij instanties (onzichtbare jongeren en spookjongeren)

Voor deze ingewikkelde situaties waar deze jongeren zich in verkeren is geen gemakkelijke quick fix, die de problemen gaan oplossen. Bij jeugdwerkeloosheid is het extra belangrijk om terug te kunnen vallen op het netwerk, maar het netwerk van de kwetsbare jongeren is hierin onvoldoende instaat om deze behoefte goed te kunnen vervullen.

Enkele bewezen methodes om jeugdwerkeloosheid te doen afnemen.

Het bevorderen van ouder betrokkenheid, dit helpt bij het tegengaan van taalachterstanden en het creëren van een leergierige omgeving. Ook veranderd de attitude van jongeren bij betrokken ouders ten aanzien van leren.
ook hebben jongeren met betrokken ouders meer doorzettingsvermogen en betere schoolprestaties, wat later tot betere baankansen leidt.

Mentoring: dit is een veel voorkomende werkzame methode bij jeugdwerkeloosheid. Dit werkt vooral goed als de “succesvolle” leeftijdsgenoten als rolmodel fungeren. Het zorgt voor betere sociale vaardigheden, schoolprestaties en afname schoolverzuim, het welzijn neemt toe en zo ook zelfvertrouwen, motivatie en ambitie. Er is nog weinig onderzoek gedaan of er een direct link is tussen mentoring en werk, wel is het bewezen dat door mentoring jongeren meer gemotiveerd maakt voor de latere eigen arbeidsloopbaan. Ook helpt het om de aansluiting tussen school en werk te verbeteren. Er zijn ook positieve effecten van mentoring op taal en rekenen in het primair onderwijs en helpt het om schooluitval tegen te gaan.

Mentoring kan ook leiden tot een verbreding van het netwerk en jongeren leren beter om het eigen netwerk te gebruiken bij problemen.   

Werkvaardigheden trainen: Iedereen is het erover eens dat het verbeteren van werkvaardigheden helpt bij het verkrijgen van een betere positie op de arbeidsmarkt. Dit gaat zowel om de basisvaardigheden zoals op tijd komen, netjes gekleed zijn etc. als de meer complexe 21e eeuwse vaardigheden.

Ondernemers vaardigheden: dit gaat om vaardigheden om echt werkelijk een eigen bedrijf te kunnen opstarten, als vaardigheden om ondernemender op de werkvloer te kunnen zijn. Deze vaardigheden hebben bewezen effect op de arbeidskansen van jongeren, daarnaast neemt het zelfvertrouwen toe en krijgen ze nieuwe perspectieven.

Werkgevers benaderen en coachen voor het behoud van banen is het bewezen effectief om vooral werkgevers te benaderen en te coachen in hoe om te gaan met jongeren. Dit voorkomt uitval en baanverlies

Randvoorwaarden voor succes

  1. Vertrouwens band opbouwen, er moet vertrouwen zijn om aan de slag te kunnen gaan.
  2. Jongeren centraal: een plan maken met de jongeren en het netwerk, waar de jongeren achter staat.
  3. Consensus: iedereen moet het eens zijn met de huidige aanpak.
  4. Legitimiteit en vertrouwen.
  5. Expertise voldoende kennis om te kunnen helpen.
  6. Stabiliteit en flexibiliteit: de jongeren moeten langere tijd op dezelfde plek blijven en er moet flexibel gekeken kunnen worden naar de werkwijze en doelen voor de jongeren.
  7. Voldoende capaciteit: voldoende mensen
  8. Continuiteit: vaste contactpersonen.

Bibliografie

Dekker, F., & Berlings, L. (2019, januari 24). einrapport evaluatie pilotjaar platform jongeren werk en hoop. Opgehaald van regioplan: https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/2018/10/17038-Eindrapport-Evaluatie-pilotjaar-platform-Jongeren-Werk-en-Hoop-24jan2019-1.pdf

Laat een reactie achter